Polityka prywatności

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest spółka CERTUM Centrum Finansów Osobistych sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Obozowej 20 lok 64 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem 0000318704, posługująca się numerem NIP 5242666685 i posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 51.000,00 zł.

Czy podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne?

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne przesłania Nam formularza www za pośrednictwem strony internetowej, gdyż ich nie podanie spowoduje niemożność podjęcia przez Nas jakichkolwiek działań w zakresie objętym w formularzu.

Na jakiej podstawie prawnej, w jakim celu i przez jaki okres przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Dane osobowe przetwarzamy w kilku różnych celach i na kilku różnych podstawach prawnych, a mianowicie:

1. w celu realizacji żądania zawartego w formularzu www na podstawie art. 6 ust. 1 lit b Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych przez okres niezbędny do realizacji żądania;

2. w celu skontaktowania się z osobą, która przesłała formularz, będącego prawnie uzasadnionym interesem Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit f Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych i art. 9 ust. 2 lit. f Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych przez czas trwania realizacji żądania i przez okres 3 miesięcy po realizacji żądania lub do czasu złożenia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzaniu w takim celu.

Jakie przysługują Tobie prawa?

W związku z przetwarzaniem przez Nas Twoich danych osobowych przysługuje Ci możliwość skorzystania z następujących praw:

  • prawa do żądania dostępu do danych osobowych, co oznacza, że masz prawo zgłosić do nas żądanie o dostęp do swoich danych, co zobowiązuje nas do udzielenia Tobie informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych, a także na Twoje żądanie musimy przedłożyć Ci kopię Twoich danych osobowych
  • prawa do sprostowania danych osobowych, co oznacza, że masz prawo żądać od Nas zmiany Twoich danych, jeżeli okaże się, że dane przez Nas wykorzystywane są nieprawidłowe lub niekompletne
  • prawa do usunięcia danych osobowych, co oznacza, że masz prawo od Nas żądać, abyśmy usunęli Twoje dane osobowe, jeżeli są one niepotrzebne i nie ma podstawy prawnej do ich przetwarzania
  • prawa do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, co oznacza, że masz prawo żądać, abyśmy ograniczyli przetwarzania Twoich danych osobowych
  • prawa do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, co oznacza, że w dowolnym momencie, możesz złożyć sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, jeżeli taki sprzeciw ma zastosowanie, np. wobec przetwarzania w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego
  • prawa do przenoszenia danych osobowych, co oznacza, że możesz pozyskać od Nas swoje dane osobowe i wykorzystać je ponownie we własnym celu u innych administratorów, w przypadku, gdy Twoje dane osobowe zostały udostępnione na podstawie umowy lub zgody

Wskazujemy, iż wymienione wyżej prawa nie mają charakteru absolutnego, a zatem w niektórych sytuacjach możemy, zgodnie z prawem, odmówić realizacji Twoich żądań. Jednakże każde żądanie będzie wnikliwie przez Nas analizowane i realizowane w jak najbardziej możliwym zakresie zgodnym z prawem. Ponadto przysługuje Ci możliwość wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uznasz, że przetwarzania przez Nas Twoich danych osobowych jest niezgodne z prawem.

Komu przekazujemy Twoje dane osobowe?

Odbiorcami Twoich danych osobowych są podmioty, z których usług zewnętrznych korzysta Administrator, takie jak usługi informatyczne. Informacje o bieżących odbiorcach Twoich danych osobowych możesz uzyskać kontaktując się z Nami.

W jakim sposób przetwarzamy dane osobowe?

Przetwarzamy dane osobowe zgodnie z prawem oraz stosujemy odpowiednie środki organizacyjne i techniczne wymagane przez przepisy prawa o ochronie danych osobowych tak, aby Twoje dane były bezpieczne i osoba nieuprawniona nie miała do nich dostępu. Zapewniamy również możliwość skorzystania przez Ciebie z przysługujących Tobie praw.

Jak możesz się z nami skontaktować?

Wszelkie kwestie związane z przetwarzaniem danych osobowych przez Nas prosimy kierować na adres e-mail: biuro@certumcfo.pl lub pisemnie na adres Naszej siedziby.

Adres Korespondencyjny:

CERTUM Centrum Finansów Osobistych Sp. zo.o.

Ul. Obozowa 20 lok. 64

01-161 Warszawa

Czy i kiedy możliwe są zmiany niniejszej Polityki Prywatności?

Zobowiązujemy się do regularnego przeglądu niniejszej Polityki prywatności i jej zmiany w sytuacji, gdy okaże się to niezbędne lub pożądane z uwagi na: nowe przepisy prawa, nowe wytyczne organów odpowiedzialnych za nadzór nad procesami ochrony danych osobowych, najlepsze praktyki stosowane w obszarze ochrony danych osobowych. Zastrzegamy również możliwość zmiany niniejszej Polityki prywatności w przypadku zmian technologii, przy wykorzystaniu której przetwarzamy dane osobowe (o ile zmiana jej wpływa na brzmienie niniejszego dokumentu), a także w razie zmiany sposobów, celów lub podstaw prawnych przetwarzania przez nas danych osobowych.

Loga banki

https://www.high-endrolex.com/6

https://www.high-endrolex.com/6