Regulamin

Właścicielem serwisu jest spółka CERTUM Centrum Finansów Osobistych Sp. Z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Toruńska 78 lok. 55, NIP: 524-266-66-85, REGON: 141662074, KRS: 0000318704, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Wysokość Kapitału Zakładowego 50.000,00 PLN.

Korzystanie ze strony www.certumcfo.pl jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na obowiązywanie warunków określonych treścią niniejszego regulaminu bez żadnych zastrzeżeń.

Wszystkie osoby korzystające z niniejszej strony zobowiązują się do podejmowania działań zgodnych z obowiązującym prawem, i dobrymi obyczajami. Korzystanie ze strony podlega ograniczeniom wynikającym z przepisów prawa polskiego oraz z powszechnie przyjmowanych zasad postępowania obowiązujących wszystkich użytkowników Internetu. Korzystanie z innych stron internetowych, z którymi może być połączony niniejszy serwis odbywa się na zasadach określonych przez prawo kraju właściciela danej strony.

CERTUM Centrum Finansów Osobistych Sp. Z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za zawartość stron internetowych, z którymi może być połączony niniejszy serwis. Fakt połączenia z innymi stronami internetowymi nie oznacza, że CERTUM Centrum Finansów Osobistych Sp. Z o.o. rekomenduje takie strony jak również produkty lub usługi dostępne na nich. Niniejszy regulamin odnosi się wyłącznie do strony www.certumcfo.pl.

CERTUM Centrum Finansów Osobistych Sp. Z o.o. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian na stronie oraz do całkowitego zaprzestania udostępniania strony lub jej likwidacji bez uprzedniego powiadamiania użytkowników.

Niniejsza strona internetowa ma charakter wyłącznie informacyjny i jest przeznaczona dla odbiorców w Polsce. Zamieszczone na niej treści nie stanowią oferty handlowej produktów lub usług.

Strona ta została opracowana przez CERTUM Centrum Finansów Osobistych Sp. Z o.o. z dołożeniem wszelkiej staranności i w oparciu o materiały znajdujące się w posiadaniu firmy, z poszanowaniem dla praw autorskich i majątkowych podmiotów, których materiały dotyczą. CERTUM Centrum Finansów Osobistych Sp. Z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy oraz wszelkie inne skutki decyzji podejmowanych przez użytkowników strony na podstawie informacji zawartych na stronie, jak również za skutki wykorzystania przez użytkowników informacji uzyskanych za jej pośrednictwem. W szczególności CERTUM Centrum Finansów Osobistych Sp. Z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za kompletność i aktualność zamieszczonych informacji oraz decyzji podejmowanych na ich podstawie. CERTUM Centrum Finansów Osobistych Sp. Z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za skutki nieprawidłowego działania sieci, błędy systemu komputerowego, awarie sprzętu, działanie wirusów, itp., jak również wszelkie inne negatywne skutki korzystania przez użytkownika z niniejszej strony, które nie są spowodowane celowym działaniem CERTUM Centrum Finansów Osobistych Sp. z o.o.

CERTUM Centrum Finansów Osobistych Sp. Z o.o. nie gwarantuje bezpieczeństwa przesyłanym do niego za pośrednictwem niniejszej strony informacjom, dlatego informacje takie nadawca przekazuje na własne ryzyko.

Teksty i zdjęcia umieszczone na stronie oraz jej układ graficzny stanowią utwór w rozumieniu przepisów prawa autorskiego. Autorskie prawa majątkowe do tekstów, zdjęć oraz układu graficznego niniejszego serwisu przysługują firmie CERTUM Centrum Finansów Osobistych Sp. Z o.o. Drukowanie, kopiowanie i inne sposoby wykorzystania treści zawartych na stronie mogą odbywać się wyłącznie do użytku prywatnego.

Strona zawiera nazwy lub znaki towarowe, które zostały zastrzeżone przez ich właścicieli i zostały użyte wyłącznie dla celów informacyjnych. Korzystanie ze znaków towarowych umieszczonych w serwisie wymaga wyraźnej pisemnej zgody uprawnionego podmiotu. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego.

Loga banki