Słownik pojęć

Przelew wierzytelności - stosowany jako zabezpieczenie kredytu polega na zabezpieczeniu wierzytelności banku w formie umowy między bankiem a jego klientem. Kredytobiorca ceduje na bank swoją wierzytelność wobec osoby trzeciej. Przelew wierzytelności powinien być dokonany w formie pisemnej. Dłużnik powinien potwierdzić przeniesienie wierzytelności kredytobiorcy na rzecz banku.

Centrum Analiz Kredytów Hipotecznych - Wyspecjalizowana jednostka Banku uprawniona do analiz wniosków oraz podejmowania decyzji kredytowych.

Cesja praw - nieodwołalna umowa przelewu na Bank przysługującej Kredytobiorcy wierzytelności z tytułu umów ubezpieczenia i innych umów zawartych przez Kredytobiorcę w związku z inwestycją, jeżeli wierzytelności z tych umów mają stanowić zabezpieczenie Kredytu.

BTE - bankowy tytuł egzekucyjny, o którym mowa w art. 96 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 1997 r. Nr 140 poz.939 z późn. zm.)

Dochód dyspozycyjny - Miesięczny dochód netto Wnioskodawcy/Gospodarstwa Domowego pomniejszony o miesięczne obciążenia.

Deklaracja Wekslowa - deklaracja składana łącznie z wekslem in blanco, zawierająca porozumienie z wierzycielem co do sposobu wypełnienia weksla.

Hipoteka - to ograniczone prawo rzeczowe na nieruchomości, ustanowione między wierzycielem i dłużnikiem przez wpis do księgi wieczystej. Wniosek do sądu o dokonanie wpisu może być złożony przez właściciela nieruchomości lub bank udzielający kredytu. W bankowości hipoteka jest formą zabezpieczenia wierzytelności banku przede wszystkim kredytów hipotecznych.

Hipoteka łączna kaucyjna - pozwala na ustanowienie zabezpieczenia tej samej wierzytelności na więcej niż jednej nieruchomości. Hipoteka łączna może obciążać nieruchomości należące do Kredytobiorcy lub osób trzecich.

Inwestycja - przedsięwzięcie podejmowane przez Kredytobiorcę realizowane przy wykorzystaniu kredytu.

Inwestor zastępczy - Developer, spółdzielnia mieszkaniowa lub inny podmiot realizujący inwestycję w formie budowy Nieruchomości w zastępstwie Kredytobiorcy.

Kapitalizacja odsetek - dopisywanie należnych odsetek do zadłużenia z tytułu np. zaciągniętego kredytu. Kapitalizacja powoduje zwiększanie się zadłużenia.

Karencja - Okres, w którym Kredytobiorca spłaca Bankowi jedynie raty odsetkowe stosownie do wykorzystanego w danym momencie kapitału przyznanego Kredytu. W okresie Karencji Kredytobiorca obowiązany jest ponadto regulować bieżące zobowiązania z tytułu należnych Bankowi odsetek karnych, opłat, prowizji, składek ubezpieczeniowych, opłat refinansujących.

Kredytobiorca - osoba fizyczna lub prawna zobowiązana do spłaty wierzycielowi (bank) długu pieniężnego. Zobowiązania te w relacji Kredytobiorca-bank wynikają głownie z umów cywilnoprawnych i kredytowych..

Księga wieczysta - urzędowy rejestr prowadzony w celu określenia stanu prawnego nieruchomości (domu, mieszkania, działki). Księgi wieczyste są zakładane i prowadzone przez wydziały wieczysto-księgowe sądów rejonowych.

Kredyt hipoteczny - Środki pieniężne, o których przyznanie wnioskuje Wnioskodawca, lub które zostały przyznane Kredytobiorcy na konkretny cel: mieszkaniowy, refinansowanie kredytu, konsolidację zobowiązań, a także częściowo na dowolny cel konsumpcyjny, zabezpieczone w szczególności hipoteką na Nieruchomości. W rozumieniu niniejszej Instrukcji są to: Kredyt mieszkaniowy i Kredyt konsolidacyjny i Pożyczka Hipoteczna. Przez określenie Kredyt rozumie się: Kredyt mieszkaniowy, Kredyt konsolidacyjny i Pożyczka Hipoteczna o ile nie zostanie wyraźnie zaznaczone, że mowa jest tylko o jednym z nich.

Kredyt konsumencki - Kredyt hipoteczny udzielony na podstawie umowy o kredyt konsumencki, zawartej zgodnie z przepisami ustawy o kredycie konsumenckim z dnia 20 lipca 2001 r. (Dz. U. 2001 r. Nr 100 poz. 1081 z póź. zm.)

Kredyt denominowany - Kredyt udzielony w PLN i spłacany w PLN, indeksowany kursem waluty obcej wg Tabeli obowiązującej w Banku, którego Raty wg harmonogramu wyrażone są w walucie obcej.

Kurs spłaty - Kurs sprzedaży waluty obcej, w której denominowany jest Kredyt hipoteczny, obowiązujący w Banku w dniu poprzedzającym dzień wymagalności raty.

Kurs uruchomienia - Kurs kupna waluty obcej, w której denominowany jest Kredyt hipoteczny, obowiązujący w Banku w dniu uruchomienia środków z tytułu Umowy Kredytu.

Kwota brutto kredytu - Kwota netto powiększona o kredytowane opłaty refinansujące składki ubezpieczeń (niski wkład) oraz kredytowane opłaty i prowizję banku.

Kwota netto kredytu - Kwota kredytu, która zostaje wypłacona Kredytobiorcy lub/i zbywcy na podane konta bankowe 22.Lokal mieszkalny - Wydzielona trwałymi ścianami w obrębie budynku izba lub zespół izb przeznaczonych na stały pobyt ludzi, które wraz z pomieszczeniami pomocniczymi służą zaspokajaniu ich potrzeb mieszkaniowych.

Lokal użytkowy - Część domu jednorodzinnego lub wielorodzinnego wydzielona stałymi przegrodami budowlanymi, przeznaczona na działalność usługową, produkcyjną lub handlową dla ludności,

LIBOR - stawka LIBOR (London Interbank Offered Rate) dla terminów 1M, 3M, 6M, 12M z rynku międzybankowego przyjęta w Banku jako stopa referencyjna dla potrzeb ustalania oprocentowania kredytów w walutach wymienialnych: USD i CHF.

LTV (Loan to Value) - procentowo wyrażony stosunek kwoty Kredytu do Wartości Nieruchomości stanowiącej przedmiot zabezpieczenia.

Okres kredytowania - okres od dnia podpisania umowy do dnia całkowitej spłaty kredytu wraz z odsetkami.

Okres odsetkowy - okres naliczania odsetek,

Operat szacunkowy - sporządzony w formie pisemnej przez rzeczoznawcę majątkowego raport, w którym jako cel wyceny podano określenie wartości nieruchomości zabezpieczającej wierzytelność Banku.

Marża Banku - Składnik oprocentowania, stała wartość wyrażona w punktach procentowych.

Nieruchomość - grunty, części składowe gruntu oraz budynki i lokale stanowiące odrębny od gruntu przedmiot własności, a także spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego oraz prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej.

Nieruchomość o charakterze zabytkowym - nieruchomość wpisana do rejestru zabytków lub objęta ewidencją zabytków,

Nieruchomość o charakterze użytkowym - nieruchomość o funkcji innej niż mieszkalna.

Nieruchomość o charakterze mieszkalno-użytkowym - lokal mieszkalny, budynek jednorodzinny lub budynek wielomieszkaniowy, w którym wydzielono lokale o funkcji innej niż mieszkalne i powierzchnia całkowita wydzielonych lokali przekracza 30% powierzchni całkowitej.

Niski wkład własny - określenie zaangażowania finansowego Kredytobiorcy na poziomie niższym niż 20% Wartości Nieruchomości stanowiącej przedmiot zabezpieczenia, przy jednoczesnym udziale środków z Kredytu na poziomie wyższym niż 80%.

Okres wykorzystania kredytu - okres od dnia uruchomienia pierwszej transzy kredytu do dnia uruchomienia ostatniej transzy kredytu.

Okres kredytowania - Okres od dnia uruchomienia pierwszy Transzy lub całości Kredytu do dnia spłaty ostatniej Raty Kredytu.

Odsetki - Odsetki naliczone od zadłużenia aktualnego.

Odsetki karne - Odsetki naliczone od zadłużenia przeterminowanego.

Operat szacunkowy - Opinia o wartości Nieruchomości sporządzona przez Rzeczoznawcę majątkowego zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2004 r. Nr 261 poz. 2603 z póź. zm.).

Poręczenie - wg prawa cywilnego jest rodzajem zabezpieczenia wierzytelności banku z tytułu udzielonego kredytu. Poręczyciel zobowiązuje się do spłaty kredytu wraz a odsetkami w razie gdyby kredytobiorca nie spłacił kredytu w oznaczonym w umowie terminie.

Przeniesienie do spłaty ratalnej - określony w umowie kredytu termin, po którym kredytobiorca rozpoczyna spłacanie pełnej raty kapitałowo-odsetkowej.

Pierwsza grupa pokrewieństwa - Powiązania rodzinne zaliczane do następującej grupy: małżonkowie, dzieci, rodzice, pasierbowie, synowe, zięciowie, teściowie, ojczym, macocha.

Rachunek kredytu - rachunek, na którym prowadzi się ewidencję zadłużenia w całym okresie kredytowania.

Rata kredytu - rata kapitału i odsetki naliczone w okresie odsetkowym, a w okresie karencji odsetki naliczane od wykorzystanego kredytu.

Raty annuitetowe - których o równe raty obejmujące spłatę kapitału i odsetek. W miarę spłaty kredytu udział części kapitałowej rośnie a spłaty odsetkowej maleje, przez co rata w całym okresie kredytowania jest dla Kredytobiorcy stała.

Raty malejące - raty w których część kapitałowa jest stała a część odsetkowa zmniejsza się z każdą następną ratą. Z każdą następną ratą maleje obciążenie dla Kredytobiorcy.

Realizacja inwestycji - okres, w którym realizowana jest inwestycja (np. budowany jest dom).

Refinansowanie - zwrot kosztów poniesionych na inwestycję mieszkaniową, wynikających z:

- umowy sprzedaży, umowy przenoszącej własność - zawartych w formie aktu notarialnego

- umowy o udostępnienie odrębnej własności

- umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa (do wysokości wniesionego wkładu mieszkaniowego)

- faktur, rachunków lub pokwitowań zbywającego nieruchomość o wysokości środków pieniężnych do nabywającego nieruchomość

Rzeczoznawca majątkowy - osoba fizyczna posiadająca uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości, nadane przez właściwy organ administracji publicznej.

Spłata ratalna - okres, w którym kredyt spłacany jest w formie rat odsetkowo-kapitałowych.

Stopa bazowa - Dla Kredytów hipotecznych udzielanych w PLN: WIBOR (3M) - (Warsaw Interbank Offered Rate), stopa procentowa po jakiej banki udzielą 3-miesięcznych pożyczek w PLN innym bankom, ustalana o godz. 11:00 czasu warszawskiego, Dla Kredytów hipotecznych denominowanych w CHF: LIBOR (3M) - (London Interbank Offered Rate), stopa procentowa 3-miesięcznych kredytów w CHF oferowanych na rynku międzybankowym w Londynie, ustalana o godz. 11:00 czasu londyńskiego. Stopa bazowa ustalana jest 25 dnia ostatniego miesiąca poprzedniego kwartału kalendarzowego i obowiązuje na kwartał następny. Jeżeli w tym dniu nie odbywa się notowanie do wyznaczenia stopy bazowej przyjmuje się notowanie z najbliższego dnia przypadającego po 25 dniu miesiąca.

Transza - część kwoty kredytu wypłacana zgodnie z umową i ustalonym harmonogramem.

Tabela - Tabela oprocentowania oraz Tabela opłat i prowizji Banku dla Kredytów hipotecznych, obowiązujące w Banku, dostępne w placówkach, na stronie internetowej oraz pod numerem infolinii telefonicznej;

Umowa - umowa o udzielenie kredytu lub pożyczki.

Wartość Rynkowa Nieruchomości - Wartość Nieruchomości, której wysokość została zaakceptowana przez Bank, stanowiącej przedmiot zabezpieczenia spłaty Kredytu hipotecznego, będąca podstawą do określenia kwoty Kredytu hipotecznego, wyznaczona w oparciu o Uproszczoną opinię o nieruchomości lub Operat Szacunkowy. W przypadku kredytów przeznaczonych na finansowanie budowy, remontu, wykończenia, itp. za Wartość Rynkową Nieruchomości przyjmuje się przyszłą Wartość Rynkową Nieruchomości tzn. wartość po zakończeniu inwestycji.

Wkład własny - Zaangażowanie w finansowaną inwestycję środków własnych Kredytobiorcy. Wkładu własnego nie stanowią środki przeznaczone na finansowanie inwestycji, jeżeli podlegają późniejszemu refinansowaniu z kwoty Kredytu.

Weksel - jest to papier wartościowy zobowiązujący wystawcę lub wskazaną przez niego osobę do bezwarunkowego zapłacenia określonej kwoty pieniężnej w oznaczonym terminie.

Weksel in blanco - zawiera tylko niektóre elementy weksla, ale musi być co najmniej podpisany przez wystawcę, wraz z deklaracją wekslową jest przyjmowany do zabezpieczenia bankowi zwrotu kredytu. Dla jego ważności wystarczy podpis kredytobiorcy na urzędowym formularzu. Z reguły nie wypełnia się kwoty i daty płatności, nie jest bowiem ona znana w momencie wystawienia. Nie jest również znana wymagalna na dzień płatności weksla kwota kredytu wraz z odsetkami.

WIBOR - stopa WIBOR (Warsaw Interbank Offered Rate) dla terminów 1M, 3M, 6M, 12M z rynku międzybankowego, przyjęta w Banku jako stopa referencyjna dla potrzeb ustalania oprocentowania kredytów zlotowych.

Wierzyciel - osoba fizyczna lub prawna uprawniona do otrzymania od dłużnika (Kredytobiorcy) należności w postaci świadczenia pieniężnego.

Wkład własny - Zaangażowanie w finansowaną inwestycję środków własnych Kredytobiorcy. Wkładu własnego nie stanowią środki przeznaczone na finansowanie inwestycji, jeżeli podlegają późniejszemu refinansowaniu z kwoty Kredytu.

Zadłużenie - kredyt oraz inne należności, podlegające zapłacie przez Kredytobiorcę, w tym odsetki i inne koszty określone w umowie.

Zdolność kredytowa - przez zdolność kredytową bank rozumie zdolność Kredytobiorcy przy danych jego dochodach do obsługi spłaty kredytu wraz z odsetkami i innymi obciążeniami stałymi.

Zbywca - Osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej występująca w umowie sprzedaży Nieruchomości albo własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, użytkowego lub garażu po stronie sprzedającego. W przypadku umowy zamiany Nieruchomości Zbywcą jest osoba na rzecz, której ma zostać uruchomiony kredyt zgodnie z dyspozycją Klienta.

Loga banki

https://www.high-endrolex.com/6

https://www.high-endrolex.com/6